به گزارش اکوایران: نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه خرداد  سال جاری نشان دهنده آن است که وزن گوشت قرمز عرضه ‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور جمعا ۵۲ هزار و 204 تن بوده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

براساس آمار اعلام شده عرضه گوشت گوسفند و گاو و گوساله در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته به ترتیب با ۲۳ درصد افزایش و ۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است.

نتایج اعلام شده بیانگر آن است که وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد امسال  معادل ۵۲ هزار و ۲۰۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام ها است.

از سوی دیگر نتایج این آمارگیری نشان می دهد، گوشت گاو و گوساله با ۲۵ هزار و ۲۱ تن، چیزی حدود ۴۷.۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۳ هزار و ۷ تن ، بز و بزغاله با سه هزار و ۳۱۳ تن، و سایر انواع دام با ۸۶۳ تن، به‌ترتیب ۴۴.۱ درصد،  ۶.۳ درصد و  ۱.۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد امسال با ماه مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در خرداد۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۲۳ درصد، برای بز و بزغاله ۶ درصد افزایش و برای گاو و گوساله ۱۲ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۵ درصد و شتر و بچه‌شتر ۲۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت امسال در حدود ۳ درصد افزایش داشته است.