علاوه بر بخش نامه‌های که صادرات را دستخوش تغییر کرده است. به گفته فعالان این بخش در ماههای اخیر با دو پدیده اقتصادی مواجه بودیم که باعث شد تا روند صادراتی دستخوش تغییراتی شود در این خصوص می توان به شوک جهانی افزایش قیمت ها، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و تخصیص آن به مصرف کننده یاد کرد. دو طرحی که روند صادرات را دستخوش تغییر کرده است. فعالان این بخش همچنین بر این نکته تاکید می کنند که در خصوص صادرات، صادرکنندگان ما آموزش ندیده اند و با چند و چون کار آشنا نیستن به همین دلیل باید کشورهایی که در صادرات موفق هستند، را الگو قرار دهیم تا بتوانیم به رشد صادرات برسیم.