برنامه تقاطع

مسیرهای دستوری برای کنترل بازار

این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان تلفنی، مسیرهای دستوری برای کنترل بازار و سایت های پذیرنده آگهی خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد