برنامه تقاطع

ناکارآمدی خودروسازان در تنظیم بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار به شکل غیرقابل کنترل رو به رشد است عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان و سوء مدیریت دستگاههای نظارتی از جمله علل افزایش قیمت خودرو است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد