مدیریت قرارداد آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا ( کلیم ) بخش اول

جهت ادعا یا کلیم (Claim)، درخواستی است که از سوی یکی از ذی نفعان با دلایل مستند و یا بعضا غیرمستند، به یک یا بیش از یکی از ذی نفعان اعلام می گردد و در آن درخواست جبران زمان، هزینه و یا هردو می شود. در واقع هر موردی که بین ذی نفعان، محلی از مناقشه بوده و در مورد آن موضوع، بین ذی نفعان اصلی ، اجماع وجود نداشته باشد، کلیم یا ادعا تلقی می گردد.

موضوعات زیادی می توانند منبعی برای طرح ادعا قلمداد گردند که لازم است شناسائی و مستند شوند و در لایحه ادعا، کمی سازی گردند. همچنین برای جلوگیری از ادعا یا کلیم طرف مقابل نیز لازم است تا تمهیداتی تدارک دیده شود.

در این دوره، مراحل، زمینه ها و بسترهای ایجاد دعوی یا کلیم تشریح می گردد تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند با یادگیری آن، با انواع و روشهای ادعا کردن (Claim)  آشنا شده و با بکارگیری آن، ضمن کاهش زمان و هزینه، به ایجاد درآمد از طریق ادعا یا کلیم، (Claim) اقدام نمایند.همچنین به  موضوعات چون  ادعا چیست؟اثرات تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه بر همدیگر و از دیدگاه کارفرما و پیمانکار،‌شناخت انواع ادعا در مدیریت پروژه از منظرهای مختلف (Claim Aspects)،‌تحلیل مربع ادعا،بسترسازی برای ارائه ادعا

فرایندهای مدیریت ادعا و تحلیل What if Scenario در ادعا،‌آشنائی با کلیات کمی سازی هزینه ادعا (Cost Claim) و تعیین هزینــه های مستقیم و غیــرمستقیم ادعا

آشنائی با کلیات و نحوه تهیه لایحه ادعا،‌بررسی راه کارهای عملی پیشگیری و به حداقل رساندن ادعا،مذاکره بر روی لایحه ادعا (Claim Negotiation)

مدیریت جلسات ادعا (Claim Meeting)

مستندسازی ادعا (Claim Documentation)

بررسی نمونه لایحه کلیم

مستندسازی و مدیریت ادعا

سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و  پیگیری ادعا

مدیریت ریسک در تحلیل ادعا پرداخته می شود .

 

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : 42710175-42710189

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد