اما اینترنت واقعا چه جایگاهی در هزینه کل خانوار دارد؟ چه سهمی از هزینه‌های ماهانه مردم، صرف اینترنت می‌شود؟