حسین درواری، کارشناس شبکه و امنیت می گوید که ایجاد تمرکز در هر زمینه ای، منجر به کاهش کیفیت و امنیت می شود. او می گوید که در موقعیت های آنرمال، امکان قطع کل شبکه اینترنت کشور وجود دارد! محمد مظفری، کارشناس فناوری نیز می گوید که این اختلال در همه اپراتورها رخ نداد! 

اما در چه موقعیتی امکان وقوع این رخداد وجود دارد؟ علت اینکه اینترنت برخی از اپراتورها قطع شد و برخی دیگر نه، چیست؟