همانطور که مشاهده می شود استانهای شرقی در همسایگی افغانستان به دلیل حضور و عبور قاچاق و قاچاقچیان مواد مخدر بیشترین میزان کشفیات را دارند.

همچنین کمترین میزان مواد مخدر کشور به ازای هر نفر، در بین استانهای شرقی و شمالی کشور توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و یافت می شود.