ماراتن تورم در استان‌های ایران

نمودار فوق پنج استان با بالاترین نرخ تورم (مصرف کننده) را در ۲۴ ماه گذشته (شهریور ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹) را نمایش می دهد.

بر اساس این نمودار، بالاترین نرخ تورم استانی در بازه مورد مطالعه مربوط به استان ایلام در شهریور ۱۳۹۸ است. داده ها همچنین بیانگر روند صعودی نرخ تورم استان ها  در یکسال منتهی به شهریور ۱۳۹۸ است.

 بالاترین نرخ تورم در شهریور ۱۳۹۷ برای دو استان همدان و لرستان معادل ۱۴.۲ درصد ثبت شده است در حالی که به فاصله یکسال  این نرخ به بیش از ۵۰ درصد با صدرنشینی استان های ایلام، کردستان و خراسان جنوبی رسیده است.

 در نیمه دوم بازه مورد بررسی، شاهد روند نزولی در تورم استان ها و تغییر در ترکیب صدرنشینان ( حضور استان های البرز، بوشهر، تهران و کرمان) این فهرست هستیم. این روند نزولی بالاترین نرخ تورم استانی را به کمتر از ۳۰ درصد برای استان هرمزگان در شهریور ۱۳۹۹ رسانده است. 

نکته قابل تامل دیگر حضور همیشگی استان ایلام در فهرست استان ها با بالاترین نرخ تورم است. دو استان چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز در اکثر ماه های مورد بررسی در بین پنج استان بالای فهرست قرار گرفته اند. به نوعی در موج تورمی ۲ سال اخیر، نرخ تورم در استان‌های کمتر برخوردار، بیشتر خودنمایی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد