تحلیل شرکت های تامین سرمایه

شرکت های تامین سرمایه در بازار به عنوان واسطه حضور دارند و فعالیت هایی مختلفی از قبیل سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، پذیره نویسی و ... را انجام می دهند.

نقش این شرکت ها در مقاطع مختلف می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. یکی از خدمات مهمی که انجام می دهند تامین مالی شرکت هاست به صورتی که اگر شرکتی به دنبال تامین منابع مالی خود باشد از طریق این بستر، سرمایه لازم را تامین می کند. امروز در برنامه دیدبان بورس، از کارشناس برنامه علیرضا کدیور، چگونگی فعالیت این شرکت ها را پرسیده ایم و در ادامه به بررسی وضعیت آن ها در بورس پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد