آیا تلاش هاى ایران براى عضویت در بریکس به ثمر خواهد نشست و به طور کلی بریکس چقدر مى تواند منافع ملى کشور را تامین کند.

امین رضایى نژاد، کارشناس مسائل شبه قاره در برنامه «راهبرد» تاکید کرد که نباید به این گروه نگاه اغراق آمیز داشته باشیم.