در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:

تاسیس بانک مشترک سرمایه گذاری با حضور ایران و آمریکا

تهرانی‌ها پولدارترین مردم ایران

وام برای خرید سهام

۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند