دولت ابراهیم رئیسی هم این موضوع را نشانه مثبتی از اعتماد مردم به دولت می داند و می گوید که تعداد نامه ها در همین مدتی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد چندین برابر مدت مشابه در دولت قبل است.