او شاه دهه ۵۰ را این گونه توصیف می کند: ابتدا مغرور و سپس مهجور شد به طوری که تصمیم نمی توانست بگیرد و‌ بهت زده شده بود.

این پریشانی برای او فراموشی نیز آورده بود.