این در حالی است که مجلس یازدهمی‌ها نمایندگان مجلس قبل را به دلیل رد طرح شفافیت آرا به باد انتقاد می گرفتند اما نه تنها خود نیز به شفافیت آرا تن ندادند بلکه در طرح جایگزینشان نیز خبری از افشای آرا نیست.