به گفته سفیر سابق ایران در عمان در حال حاضر اتباع عمانی برای ورود به ایران نه ویزا نیاز دارد، ‌نه پول ویزا می پردازد و نه مهر ورود و خروج به ایران در پاسپورت آنها زده می شود؛ این اقدام در هیچ یک از کشورهای عربی و نه حتی ترکیه انجام نمی شود، اما ایران این امتیاز را برای عمان در نظر گرفته است.