حال باید دید این طرح که می تواند بسیار جذاب باشد،‌ آنطور که دولتی ها از آن روایت می کنند، جذاب است یا در اجرا مشکلاتی را پدید می آورد که به باری اضافه روی دوش بیماران منتهی خواهد شد.