در کنار این موضوع با حمایت از صادرکنندگان خود نیز توانست بازارهای چین و هند را از آن خود کند.