سفر بن سلمان به کشورهای قاره سبز در حالی صورت گرفته که غرب به دلیل قتل جمال خاشقچی، حاضر به پذیرش این چهره نبود. اما چه چیزی منجر به تغییر رویکرد غرب نسبت به بن سلمان شد؟