کتاب مورد اشاره نبرد مخفی با ایران نام دارد.

کتاب نوشته رونن برگمن روزنامه‌نگار و از تحلیل‌گران برجسته امور نظامی-امنیتی اسرائیل است.

داستان کتاب از روزهای منتهی به انقلاب شروع می شود و تا زمان حاضر ادامه دارد.

نویسنده در کتاب در کنار روایت تقابلات،ادعاهایی درباره تعاملات به خصوص در دوران جنگ دارد.

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران  این کتاب را ترجمه کرده است. عباس سلیمی نمین مدیر این دفتر در گفت و گو‌ با اکو‌ایران درباره این تابوشکنی در ترجمه کتاب و روایت های طرح شده در آن توضیح داده است. سلیمی نمین می گوید: عامل نفوذ اسرائیل به ایران مجاهدین خلق هستند.