رونن برگمن روزنامه‌نگار و از تحلیل‌گران برجسته امور نظامی-امنیتی اسرائیل این نکته را در کتاب نبرد مخفی علیه ایران نوشته است.

داستان کتاب از روزهای منتهی به انقلاب شروع می شود و تا زمان حاضر ادامه دارد.

نویسنده در کتاب به تصرف سفارت اسرائیل در ایران از سوی انقلابیون اشاره دارد و از همان زمان تا جنگ دوم لبنان اطلاعات دسته اولی به گفته ناشر می دهد.یکی از مهم ترین بخش های کتاب 

در کنار روایت تقابلات،ادعای تعاملات به خصوص در دوران جنگ و شیوه جاسوسی اسرائیل است.

او‌ در این کتاب درباره چندین عملیات، ارتباط ایران و‌القاعده و … مطلب دارد.

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران  این کتاب را ترجمه کرده است تاکید دارد ترجمه این کتاب با تمام غرض ورزی ها علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی ضروری است تا اهل نظر از چگونگی جنگ پنهان علیه ایران مطلع شوند. عباس سلیمی نمین مدیر این دفتر در گفت و گو‌ با اکو‌ایران درباره این تابوشکنی در ترجمه کتاب و روایت های طرح شده در آن توضیح داده است. سلیمی نمین می گوید: در مواردی که حتی قرار بوده امریکایی ها با ایران از در تقابل وارد نشوند اسرائیل مانع شده است. او عامل نفوذ اسرائیل در ایران را مجاهدین خلق(منافقین) معرفی می کند.