دکتر علم صالح، استادیار مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا در این خصوص گفت برجام فرصتی برای ایران و کشورهای خاورمیانه است تا توجه خود را به شکوفایی اقتصادی معطوف دارند.