دکتر علم صالح، استادیار مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا در این باره می گوید عربستان در قبال برجام خیلی محتاطانه برخورد می کند و پس از امضای این توافق، روابط خود را با تهران بازتعریف خواهد کرد.