برنامه شاخص

تحلیل و بررسی شاخص گروه بانکی

این قسمت از برنامه شاخص به تحلیل و بررسی شاخص گروه بانکی میپردازد.

این قسمت از برنامه شاخص به اتفاقات سومین هفته تابستان بازار سهام، انتظارات بورس بازان از آینده، بررسی روند گذشته و آینده سهام گروه بانکی میپردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد