او با اشاره به لایحه قراردادهای شهرداری تهران با چین در حوزه‌های مختلف که مدتی پیش در صحن شورای شهر مطرح شد گفت اگر چه لایحه‌ پرطمطراقی را به صحن شورا آورده بودند اما به نظر می‌رسد زود است که در خصوص تحقق این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها اظهار نظر شود.

تشکری هاشمی درخصوص سرانجام تذکرهایش درصحن شورای شهر تهران هم گفت تقریبا به هیچ تذکری پاسخ قابل قبولی داده نشد و بیشتر به دنبال توجیه بودند تا حل و برطرف کردن مشکلات .