به گزارش اکوایران؛‌ ارزیابی ها نشان می دهد میزان وابستگی صنایع و شرکت‌های مختلف به واردات یکی از معیارهایی است که موجب شده تا با اعمال تحریم‌ها که از آن به عنوان مانعی در بخش تجارت یاد می شود بیشترین تاثیر به صنایع وابسته برسد.  

ارزیابی ها نشان دهنده آن است که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکتهای مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند، روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. با این شرایط می توان گفت اثر واردات بر رشد تولید صنایع براساس درجه وابستگی به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم می شود و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه می شود.  

براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان دهنده آن است که قسمت هاشور کمرنگ دوره هایی را مشخص می کند که رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات پایین تر از سایر شرکت های با وابستگی کمتر به واردات بوده است و در آن دوره ها موانع صادراتی مانع بالقوه رشد تولید به حساب می آید و در دوره های که هاشور پررنگ تر شده است اثر محدودیت صادرات عمیق تر است این به معنی آن است که همبستگی منفی بین وابستگی به صادرات و رشد بیشتر است.

براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان دهنده آن است که قسمت هاشور کمرنگ دوره هایی را مشخص می کند که رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات پایین تر از سایر شرکت های با وابستگی کمتر به واردات بوده است و در دوره ها موانع وارداتی مانع بالقوه رشد تولید به‌حساب می آید و در دوره های که هاشور پررنگ تر شده است اثر محدودیت واردات عمیق تر است این به معنی آن است که همبستگی منفی بین وابستگی به واردات و رشد بیشتر است.

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از سوی پژوهشکده پولی و بانکی می توان گفت، در سال 1399 به بعد رشد شرکت‌های واردات محور بالاتر از سایر شرکتها بوده است. به‌طوری که از آبان تا اسفندماه ۱۴۰۰ در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات محوری بالا دربازه مثبت ۲٫۶ تا ۴ قرار داشتند؛ رشد سایر شرکت‌ها در بازه منفی ۱٫8 تا منفی 3٫8 درصد بوده و روند نزولی داشته اند. از سوی دیگر در اردیبهشت و خرداد در حالی که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکتهای واردات محور به طور متوسط بالای ۶ درصد بوده است. این بیشترین میزان رشد تولید در شرکت های واردات محور در بازه یک ساله بوده است.

برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که این شاخص رکوردزنی کرده می توان گفت تحریم ها اثر کمتری را بر تولید گذاشته و کاهش سرعت رشد تولیدات صنعتی نمی تواند در نتیجه رشد تحریم ها باشد.

واردات