به گزارش اکوایران؛ رشد شرکت‌های واردات محور براساس محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی از آبان تا اسفندماه ۱۴۰0 در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات محوری بالا در بازه زمانی مثبت 2.6 تا 4 بوده است، رشد سایر شرکت‌ها در بازه منفی 1.8 تا منفی 3.8 قرار داشته است. بطوریکه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری در حالی که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت‌های واردات محور به طور متوسط به بیش از 6 درصد رسید.

ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند، روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. با این شرایط می‌توان گفت اثر واردات بر رشد تولید صنایع براساس درجه وابستگی به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم می شود و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه می شود.

براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های وابسته به واردات در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان دهنده آن است که قسمت هاشور کمرنگ خورده دوره هایی را مشخص می‌کند که رشد تولید در شرکت‌های وابسته به واردات پایین‌تر از سایر شرکت‌های با وابستگی کمتر به واردات بوده است و در آن دوره‌ها موانع وارداتی مانع بالقوه رشد تولید به حساب می آید و در دوره‌های که هاشور پررنگ خورده اثر محدودیت واردات عمیق‌تر است (همبستگی منفی بین وابستگی به واردات و رشد بیشتر است). 

با توجه داده‌های به دست آمده از وضعیت واحدهای تولیدی می توان گفت روند رشد تولید شرکت‌های واردات محور در تابستان سال گذشته نیز تکرار شد و در حالی که گروه شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در این ماه رشد منفی و نزدیک به صفر داشتند،‌  شرکت‌های واردات محور به رشد بالای 10 درصد رسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مهرماه نیز اختلاف رشد این دو گروه بیشتر شده است. بطوریکه از آبان تا فروردین سال 1402 رشد شرکت‌های واردات محور بیش از 15 درصد بیشتر از رشد شرکت‌های دیگر شد. با این شرایط می توان گفت شرکت‌های واردات محور مهمترین عامل رشد تولید در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

Capture