بی شک در این مدت کشور با بحران های زیادی همراه بود و به گفته مجید شیرانی مدیرعامل فولاد تکنیک ، شرایط اولیه قرار داد استفاده از فاینانس خارجی بود که بدلیل مختلف محقق نشد اما در نهایت همدلی و همراهی سهامداران باعث شد تا این مجموعه در یک سال گذشته با پیشرفت ۵۰ درصدی همراه شود.