این در حالی است که صنایع تشنه ورود تکنولوژی های نوین و تحول دیجیتال هستند.