او ادامه داد: متاسفانه آمارها نشان می‌دهد ۱۰ سال دیگر سیرالئون را هم باید مثال بزنیم. این موارد نشان می‌دهد سیاستگذاران دنیا از انسجام نخبگانی برخوردار است. متاسفانه این موضوع در ایران دیده نمی‌شود و نخبگان سیاسی حاکم مواردی را که جامعه می‌بیند را ندیده است. در حال حاضر جامعه ایران جلوتر از سیاستمدار است.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران