مالیات مجلس بر سفته بازی مسکن

«هر ایرانی یک مسکن» عنوان طرح جدیدیست که در مجلس کلید خورده. در قالب این طرح قرار است روش جدیدی از مالیات برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن در نظر گرفته شود. مالیات پیش بینی شده برای فروش بیش از یک ملک چقدر است؟ توجیه طراحان و موافقان آن چیست؟ جزئیات این طرح را در این برنامه «ضربان مسکن» اکو ایران ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد