سکه امامی دیروز توانست به بالای سطح حساس ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برگردد. فاصله گیری فلز گران بهای داخلی از محدوده حمایتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نشان می دهد که سمت و سوی انتظارات در بازار به سرعت تغییر کرده و در گام اول به مقاومت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به رفتار بازیگران افزایشی دلار، انتظار می رود که در روز جاری، سکه امامی به سوی مقاومت دیگر یعنی محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حرکت کند. 

دیشب در بازار پشت خطی، اسکناس آمریکایی به بالای محدوده ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان رفت که این موضوع می تواند رفتار بازیگران بازار سکه در روز جاری را تحت تاثیر و آن ها را با فراغ بال بیشتری در موقعیت خرید قرار دهد. 

ارزش ذاتی سکه تا نزدیک محدوده ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رشد کرده است و این موضوع نشان می دهد که از لحاظ بنیادی نیز فلز گران بهای داخلی ظرفیت رشد بیشتری را به دست آورده است. ارزش ذاتی سکه یک روز قبل تر در محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار داده است. درست است که با همین ارزش ذاتی نیز سکه فاصله زیادی با قیمت بازار دارد، با این حال، به دلیل رشد قیمت دلار، سکه بازان به صورت هیجانی می توانند در موقعیت خرید قرار بگیرند و احتیاط روزهای گذشته را کنار بگذارند.