به گزارش اکوایران، تحلیلگران اقتصادی گفتند مرگ آبه و پایان دوران سیاسی او ین را تقویت خواهد کرد. اولین واکنش سرمایه گذاران پس از انتشار خبر ترور آبه هجوم به سمت پناه گاه های امن سرمایه بود.

شینزو آبه طرفدار سیاست ساده پولی فعلی بود. هاروهیکو کورودا، رییس فعلی بانک مرکزی ژاپن، نیز در زمان نخست وزیری آبه در سال ۲۰۱۳ به ریاست BOJ انتخاب شد.  

پس از تشدید سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و پیروی بانک مرکزی اتحادیه اروپا از آمریکا، بانک مرکزی ژاپن از سایر همتایان بین المللی خود پیروی نکرد و ین ژاپن به کف ۲۴ ساله خودش برخورد کرد.

هاروهیکو‌ کورودا  که در مقابل فشار ها برای افزایش نرخ بهره و تشدید سیاستهای انقباضی برای تقویت ین مقاومت کرده بود و از طرف دولت ژاپن برای تقویت ارزش ین تحت فشار بود اکنون بزرگترین حامی خود را از دست داده است و احتمال تغییر  رویکرد در سیاست های پولی BOJ افزایش پیدا کرده است.

تومویچیرو کوبوتا، تحلیلگر ارشد بازار در این باره میگوید:  نبود آبه در بازه میان مدت و بلند مدت بازار ها اثر خواهد گذاشت در بازه بلند مدت احتمالا ین تقویت خواهد شد و بازار سهام کاهشی می شود. آبه از کورودا حمایت می کرد و با مرگ وی سیاست های بانک مرکزی تغییر خواهد کرد زیرا بانک مرکزی بزرگترین حامی خود را از دست داده است. 

تحلیلگران پیش بینی می کنند پس از مرگ آبه ، رییس بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال ۲۰۲۲ تغییر کند.