دلار در بازار هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب ۲۷۸۲۰ و ۲۸۰۶۰ تومان معامله می شوند.

هر قطعه سکه تمام ۱۲/۲۸۴/۰۰۰ تومان و ربع سکه نیز ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان داد و ستد می شود.