برنامه فردایی

چرا حذف دامنه نوسان ضروری است؟ / سازمان بورس از فرصت تاریخی استفاده کند

امروز شایعه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد که از افزایش دامنه نوسان در برخی نمادها حکایت داشت. خبری که با واکنش‌های مختلفی از سوی مدیران ارکان مواجه شد.

با این حال این سوال وجود دارد که دلیل مقاومت مدیران بورسی برای اتخاذ این تصمیم و وضع قوانینی همراستا با تجربیات جهانی چیست؟ آیا مدیران ما قصد دارند تا چرخ را از ابتدا اختراع کنند؟ آیا تجربه سایر کشورها برای مدیران سازمان بورس و ارکان کافی نیست تا با این ابزار، از هیجانات بازار سرمایه بکاهند و نقطه پایانی برای پدیده صف نشینی قرار دهند؟ آیا ترس عامل این مقاومت است؟

در گفتگویی با گوهر صادق‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوالات پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد