شکاف در میان دو آمار اعلام شده برای ماه اول زمستان نزدیک به یک درصد است. موضوع مهمتر آنجاست که این دو مرکز دو روند متفاوت درباره تورم را مطرح می کنند. در حالی که مرکز آمار از افزایش دوباره نرخ تورم در دی خبر داده است، بانک مرکزی بر ادامه کاهش نرخ تورم اصرار دارد.