این انتخاب در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به چه صورت خواهد بود. صحبت های تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره را ببینید: