آیا پوتین می تواند از این طریق تحریم ها را دور بزند؟ علی رضاپور تحلیل گر در اکوایران توضیح می دهد: