به گزارش اکو ایران ماراتن تعیین حداقل دستمزد سال آینده به پایان رسید.  به گفته حجت عبدالملکی این توافق پس از یک جلسه ۱۴ و نیم ساعت انجام شد او جمع بندی جامعه کارگری و کارفرمایی رایک خبر بسیار خوب برای کارگران می داند؛ حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد.

از دید وزیر کار قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد داشت نماینده کارگری هم اعتقاد دارد:همه نشانه‌ها دال بر یک تورم سنگین در سال آینده است؛ امروز که مزد تعیین شود، ناظر به معیشت میلیون‌ها نفر در یک سال بعدی است. اما از طرف کارفرما چه آیا درآمد به اندازه ای هست که بتواند رشد دستمزد ۵۷ درصدی را پوشش بدهد. اگر نتواند چه اتفاقی برای کارگران رخ می دهد؟