این تحلیل در میان خریداران وجود دارد که با بروز اتفاق های یاد شده، نمودار قیمت خودرو در بازار نزول خواهد شد. اما آیا روزگار بر وفق مراد خریداران خواهد گشت و اتفاق های  مدنظر آنها خواهد افتاد؟