آیا ایالات متحده عرضه نفت را برای جبران نفت روسیه افزایش خواهد داد؟