این موضوع تا چه حد می تواند به تجارت کشور آسیب وارد کند؟