وضعیت کنونی بازار اوراق قرضه در آمریکا چگونه است و از آن چه پیش بینی می توان داشت؟