تاثیر این بخشنامه بر بازار چه خواهد بود؟ برنامه کف بازار اکوایران در این باره را ببینید: