آیا این موضوع با داده های جهانی تطابق دارد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: