این موضوع این موضوع از نظر کارشناسان می تواند دردسرساز باشد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


اجبار آیفون به تغییر شارژر