چه شد که دولت به این نتیجه رسید؟ آیا واردات خودرو پر سودتر از واردات موبایل نیست؟