گزارش اکوایران درباره این موضوع را در لینک زیر بخوانید:
 


متأهل‌ها به دنبال هم خانه / اثرتصمیم سران قوا در بازار اجاره