اکوایران طی محاسباتی هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران را تخمین زده است. گزارش اکوایران را ببینید: