داده ها نشان می دهد، سرمایه گذاری خالص در ایران به دلایل مختلف وضعیت خوبی نداشته است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


3 سال پیاپی رشد منفی سرمایه گذاری خالص در ایران